Metsavahid

Wõru Teataja, 28 aprill 1928

Metsarewideerimine Wastse-Roosas. Kaebus kohaliku metsawahi püüse. Laupäewal, 2l. aprillil s. a. wõeti Roosa metskonnas Wastse-Roosa mõisa wahikonnas, Wöru ringkonna metsnde remidendi Hra Küngi poolt põhjalik metsarewideerimine ette. Rewideerimisel olid kaasas Roosa metskonna metsaülema k. t. A. Melts, abi Pääsukene, kohalik metsawaht ja naaberwahtkonna metsawaht. Kuuldawasti oli rewident wäljasõitnud kaebuse peale, mis metsawahi J. Elsteini wastu oli sihitud. Kaebuses oli ülesloetud terwe rida tunnistajaid, kes Wastse-Roosa wallamajas 24. aprillil s. a. ülekuulati. Rewideerimine kestts wiis päewa — Võrdlemist pikk aeg wäikeses wahtkonnas, mis laseb oletada, et kaebuses ka tõetera dki ei puudu. Tagajärjed praegu weel teadmata, Haggi

Lõuna-Eesti, 8 oktoober 1932

Likwideerimine lõpukorral. Walga ringkonnawalitseja koha likwideerimine on lõpule jõudmas. 8. 10.1932 anti Roosa metsaülemale Wastse-Roosa asundus.

Wõru Teataja, 15 oktoober 1932

Vastse-Roosa metsavaht J. Õru