Kristjan Torop

 Tapa Sõnumed, 10 märts 1932

Kristjan Torop’i 25-a. ametijuubel. Täna pühitseb Wõru walla Nawi algkooli juhataja Kristjan Torop oma 25-a. ametijuubelit. Sel puhul ei ole ülearune puudutada mõne reaga selle töömehe tegewusrikalt elulugu. Kristjan Torop nügi esimest korda päikesewalgust Aleksandri wallaS Joosu mõisa sepamaja» 19. mail 1890 kvS tema isa Mihkli haamrilöögid ka poist silmad lahti põrutasid, nii et fee kohe kisama piStiS. Juba neljaaastaselt kaota» Pois» isa, mi» oli ühtlasi ka suure wiletsuse alguseks, kuna nüüd sunnitt leseks jäänud ema oma kahe pojaga mõisast lahkuma. Wisa püüdmisega jõudis ennastsalgaw ema noorema poja Kristjani panna Kähri kihelkonna ja hiljem Veri ministeeriumi kooli. Viimase kooli lõpetamise järele määrati meie juubilar, õlle» sii» weel vaevalt 16-aastane, rahwakoolide inspektori poolt Vastse-Roosa Daushkani kooli eesti õpetajaks. See oli aastal 1907. Siin awaneS noorel energMsel töömehel lai tbõwäli eestlaste^organiseerimise alal lättaSte keskel, kus ta asuta» laulukoori ja näiteseltskonna. 1911. soorita» ta Vihkwa» õpetaja kutseeksami. 1912. a. waliti ta Nawi algkooli juhatajaks, kuS tal awaneS lai tegevusväli. Siia asuta» ta aaSta hiljem waStvkaaluk» wenrStuse surwele Nawi rahwamamatuttgu seltsi. Suid ilmasõda tuli Peale ja Kristjan Torop pidi wõtma püSfi Pihku. Venelased tegid temast Kiievi» 1916. a. lipnik», mi» wäga ära kulu» meie wäiksearmulisele rahvaväele. Saks aaStat hiljem Vabadussõja». Juba 1917. a. organiseeri» ta Võru» wene tagawara polgu» eesti rahvusMe väeosi, kelle korraldusel peeti siis ..Kandle»” ka esimene GeSti sõjawäelaSte pidu puht eestikeelsete ettekannetega. Vabadussõja päevil korralda» ta Suure-Jaani komandandina peo, mille pn-a» .tulu läks riigllassa heaks. Kõiki tema teeneid Vabadussõja päewil üle» lugeda olett siinkohal ülearune ja vöimatagi piiratud ruumi tõtt». Sõja lõppedes asu» ta jälle Nawile koolijuhatajaks, kusjuures ei unustanud seltskondlikku tegevusi. Nüüd lööb ta kaasa igal alal, et unuSta ka politlkat. Ta on kohapealsete majanduSlillude ja hariduslikkude organisatsioonide tulipunktiks, kes ainult et kõnele vaid paneb igale poole ka isiklikult käed külge. Teda saab igale poole: kaitseliitu, turbaühingusse, laulukoori juhiks, Võrumaa õpetajate liidu juhatusse, Noorte KotkaSte juhiks. Võru maawolikokku, Põllumeeste, asunikkude hoidu talumajapidamine, küla kapsi ristima», Pejl clutfcto Mihkel TommatmaS, kttSt»panema» jne. Kõigega saab son, 70 aaStat Vana. Kristjan Torop. tema hakkama ia kunagi ei näita ta väsimust ega tüdimust. Tegutsedes arwurikka kodanikkude kihi keskel, loeb ta endal olevat wä-e sõpru, kuid weel vähem vaenlasi. Koolitöö, politika ja seltSkouna tSõ kõrval ou ta huvi tunnud ka Võru walla minewtku waStu. Seni ou ta Võru valla perekondadest koostanud ligi 100 gmealoogMst tabelit, milUst tööd ta väsimatult mõtleb jatkata. Muuseas ei ole ülearune fitnkohal meele tuletada ka meie juubilari «ma, kes täuawu veel kõbusana pühitseb oma 80-a. sünnipäeva, ja keS võib ühtlast rõõmuga nüha, et tema sünnitusvalud et ole mitte asjatud olnud. Meil kõigil ja eriti neil ringkonni!, kus meie Kristjan on kulutanud oma energiat ja jõudu, mida tal loodetavasti jätkub weel paljudeks aastateks, on oõhjust tänulik olla neile mõlemile. A.M.