Noorkotkad ja kaitseliitlased

Noorkotkad ja kaitseliitlased

Elu : Võru-Valga-Petserimaa töörahva häälekandja, 30 jaanuar 1929

W.T. 02.02.1929

 Ugala, 2 märts 1929

Kaitseliitlased 1930.

Noorkotkaste Vastse-Roosa rühm 1933.

Elu : Võru-Valga-Petserimaa töörahva häälekandja, 25 jaanuar 1933

Wõru Teataja, 27 aprill 1933

W.T. 16.01.1935

Wastse-Roosa noorkotkad eeskujulikud. Wastse-Roosa noorkotkaste rühm tull üle Wõrumaa rühma tegewuse ja asjaajamisega wõistlewaist rühmist esimesete kohale sa sai auhinnaks pronksist kettaheitja kuju.

Petseri Uudised : Petseri eestlaste häälekandja, 12 veebruar 1937

Noorte kotkaste Wastse-Roosa rühm korraldas käesolewal nädalal, s. on 8.—14. Veebruarini Vastse-Roosa algkoolis rahwusiiku kaswatuse nädala. Kawa oli koostatud järgmiselt: esmaspäewal — ^Eesti rahwuslikust waimulaadist”,, refereeris kp- E. K õ i w u – puu; teisipäewal — ,,Eesti rahwuslipp” — kodutütar H. Pettai; kesknädalal — „Eesti rahwuslikest ideaalest”, kp. A. Visla; neljapäewal — ^Noorte osa rahvuslikus töös”, Kp. K. K uus; reedel — „Rahwuslikke aateluuletajaid”, kodutütar A. Puusepp ja laupäewal — „Eestlasele Eesti nimi”, pk. A..Visla. Vastse-Roosa noorkotkaste ilus algatus wäärib kõikide tõsist tähelepanu ja jääb soowlda ainult, oleks rohkem ja weel kord rohkem sarnast tööd ja tegewust kõikidel noortel. Tublid poisid Vastse Roosa noorkotkad. Vastse-Roosa rühma wanakotkaks on koolijuhataja A. Pettai.

Noorkotkaste Vastse-Roosa rühm 13. mail 1939.a.

 Üleval ukse ees Vastse-Roosa Algkooli juhataja Th. Petai. All keskel preester Sergei Hints abikaasaga, tema kõrval õpetaja Hedvig Kuus.