Vastse-Roosa vallakohus

Vastse-Roosa kohtu arveraamat 1906.a.

Waba Maa, nr. 93, 19 aprill 1930

kohtukutse. Tavtu-Wõru rahukogu tsiwiil-o^akond, toetudes abieluseaduss g 22 peale, oma määruse põhjal 10. detsembrist 1029 a. ja Karl Peetri p. Pehlaki palwel, -kutsub paluja Karl Pehlali teadmata äraolejat abikaasat Emma Reiicholdi tr. Pehlakit, fünd. Ballod, kolme kuu jooksul, kuulutuse „Riigi Teatajas” awaldamise päewast arivates, tagasi tulema oina abikaasa Karl Pehlaki alalisse elukohta Wõrumaale, Wastse-^Roosa walda ja asundusse, hoiatusega, et wastasel.-korral on nõudjal õigus abielulahutamist nõuda. Tartus, Sl. märtsil 1920 a. nr. 1753—1.29 0. Rahukogu esimees: (allkiri.) Abisekretär: (allkiri.)

Wõru Teataja, 20 detsember 1930

Wastse-Roosa kohtunikud Vastse Roosa vallakohtunikeks waliti Julius Teder, August Kuus, Jaan Pehlak ja Jakob Kattai.

Lisamaterjale:

Leidandmed ERA.1947.1.515
Pealkiri Vastse-Roosa vallakohus
Piirdaatumid 12.04.1926-28.12.1933